Hấp dẫn

Sự khác biệt giữa trạng thái oxy hóa và số oxy hóa

Sự khác biệt giữa trạng thái oxy hóa và số oxy hóa

Trạng thái oxy hóaSố ôxy hóa là các đại lượng thường có cùng giá trị cho các nguyên tử trong phân tử và thường được sử dụng thay thế cho nhau. Hầu hết thời gian, nó không thành vấn đề nếu thuật ngữ trạng thái oxy hóa hoặc số oxy hóa được sử dụng.
Có một sự khác biệt nhỏ giữa hai điều khoản.
Trạng thái oxy hóa đề cập đến mức độ oxy hóa của một nguyên tử trong phân tử. Nói cách khác, trạng thái oxy hóa là điện tích của một nguyên tử nếu tất cả các liên kết mà nó hình thành là liên kết ion. Mỗi nguyên tử của phân tử sẽ có trạng thái oxy hóa riêng biệt cho phân tử đó trong đó tổng của tất cả các trạng thái oxy hóa sẽ bằng tổng điện tích của phân tử hoặc ion. Mỗi nguyên tử được gán một giá trị trạng thái oxy hóa dựa trên các quy tắc được xác định trước dựa trên độ âm điện và các nhóm bảng tuần hoàn.

Nếu một phân tử có điện tích trung tính, tổng tất cả các trạng thái oxy hóa của các nguyên tử của nó phải bằng không. Ví dụ, trong phân tử FeCl3, mỗi nguyên tử clo có trạng thái oxy hóa -1, trong khi nguyên tử sắt có trạng thái oxy hóa +3. Ba nguyên tử clo loại bỏ một nguyên tử sắt, để lại điện tích bằng 0.
Số oxy hóa được sử dụng trong phối hợp hóa học phức tạp. Chúng đề cập đến điện tích mà nguyên tử trung tâm sẽ có nếu tất cả các phối tử và cặp electron được chia sẻ với nguyên tử bị loại bỏ.